YSK’NİN 7 ÜYESİ, İMAMOĞLU’NUN HAKKINI YEDİ!

Nevzat Çağlar Tüfekçi 27/05/2019 - 08:54:11

YSK 7 üyesinin, İstanbul Büyükşehir seçimini iptal nedeni şöyle:

“Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir. Sayım döküm cetvellerindeki bu eksiklik, tek başına seçim sonucuna müessir olmamakla birlikte, sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlenmesi ile birlikte değerlendirilmiştir. 

(..)Bu şekilde(kısıtlı, zihinsel engelli, hükümlü vd.) oy kullanma hakkı olmamasına karşın oy kullandığı tespit edilen kişi sayısının 706 olduğu görülmüştür. 

Tüm bu nedenlerle sandık kurulu başkanlarının kanun hükümlerine aykırı olarak görevlendirilmesi (..) seçim sonucuna müessir olay ve haller kapsamında görülmüş, bu nedenle seçimin iptali ve yenilenmesine karar verilmesi gerekmiştir.”

 

MUHALİF ÜYELERİN GÖRÜŞLERİ

SADİ GÜVEN(Kurul Başkanı)

Sandık kurullarının usulsüz oluşması, tam kanunsuzluk halini oluşturmaz. Sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra, bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar, seçimden sonra o seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez.

298 sayılı Kanunun 21 ve 23. maddeleri gereği 5 kişisi siyasi parti temsilcisi olup, 7 kişiden oluşan sandık kurulunda, siyasi partili üyelerle birlikte görev yapan usulsüz atanmış sandık kurulu başkanının, 31 Mart 2019 günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin maddi hatalar giderilip, geçersiz oyların tamamının yeniden sayılması karşısında, tek başına seçimin neticesine tesir ettiğine ilişkin seçimin iptalini gerektirir tespit olmadığından, sayın çoğunluğun seçimin iptali ile yenilenmesine ilişkin kararına katılınamamıştır.

CENGİZ TOPAKTAŞ

Seçmenler Anayasa gereğince kendilerine tanınan seçme hakkını kullanarak oy vermişlerdir. Sandık kurulunun oluşumunda bir hata varsa, bunun sorumluluğu seçmenlere yüklenemez.

Çoğunluk görüşü olarak, sayım döküm cetvelleri ve tutanaklardaki usulsüzlüklerin de bir iptal sebebi olduğu belirtilerek gerekçeli karar oluşturulmuş ise; yapılan müzakereler sırasında bu durum bir iptal sebebi olarak belirlenmemiş olup, bu nedenle de kısa karara, seçimin iptal sebebi olarak, sadece sandık kurullarının kurulmasındaki usulsüzlükler derç edilmiştir.

(..)Yukarıda belirtmiş olduğum gerekçelerle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin, sandık kurullarının oluşumundaki kanuna aykırılıklar nedeniyle iptaline ilişkin Kurulumuzun çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

KÜRŞAT HAMURCU

Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanının, parti temsilcisi olan beş sandık kurulu üyesinin bilgisi ve onayı dışında hangi eylem ve işlemiyle, seçimin dürüstlüğü ve objektifliğine müdahale ettiğine ilişkin somut iddia ve itiraz bulunmamaktadır. Tahmini ve farazî gerekçelerle, seçmen iradesi yok sayılarak salt sandık kurulu başkanın kamu görevlisi olmaması nedeniyle seçimin iptaline karar verilmesinde hukukî uyarlık bulunmamaktadır.            

Sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmadığı sandıklarda, oy kullanan seçmenin oyunun, hangi neden ve gerekçeyle geçersiz sayılması gerektiğine ilişkin itiraz eden tarafından, hiçbir somut kanıt ve belge sunulmamıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, seçimin sonucuna ne şekilde etki ettiği hususunda somut hiçbir kanıt ve belge sunulmaksızın, sadece sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmadığı sandıklarda kullanılan oyların tamamının geçersiz sayılarak İstanbul ilinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimin iptali ve yenilenmesine karar veren çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

YUNUS AYKIN

(..)Bu itibarla, kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptıkları sandıklarda, 5 üyesi siyasi partiler tarafından belirlenen 7 kişiden oluşan sandık kurullarınca, oy verme günü işlemleri Kanun ve Genelgelere uygun şekilde yapılmış, seçmen özgür iradesi ile oyunu kullanmış, gizli oy açık sayım ilkesine uyulmuş, sayım-döküm ve tasnif işlemleri adaylar, müşahitler ve vatandaşların huzurunda şeffaf ve dürüst şekilde yapılmış, sandık sonuç tutanağı düzenlenmiş ve bu tutanaklar ilçe birleştirme tutanaklarına girilmiş, Ak Partili üyenin de görev yaptığı bu sandıklarda sayılan hususların yerine getirilmediğine ilişkin her hangi bir şikayet ve itirazda bulunulmamıştır.

Seçmene yüklenebilecek bir kusur olmamasına rağmen, ilçe seçim kurulu başkanının kusur ve ihmaliyle sandık kurulu başkanının kanuna aykırı belirlenmiş olması nedeniyle Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınan seçme hakkının özünü ortadan kaldıracak şekilde, o sandıklarda kullanılan oyların geçersiz sayılması, hukuken mümkün olmadığından, olağanüstü itirazın bu sebeple de reddi gerekmektedir.  İtirazın reddi gerektiği görüşüyle aksi yönde verilen karara katılmıyorum.

SONUÇ

YeSeKe’nin 7 üyesinin bu kararı, siyasi iradenin etkisiyle alınmış olup, hukuktan yoksun bir karardır. Vicdanları yaralamıştır. YSK’nin 7 üyesi, vicdani olmayan bu hukuk dışı kararlarıyla Ekrem İmamoğlu’nun hakkını gasp etmişlerdir. Doğru olan karar, bu iptal kararına muhalefet şerhi koyan(karşı görüş bildiren) 4 üyenin yazdıklarıdır. Vicdanlardaki karar, budur. 23 Haziran’da, her şey çok güzel olacak! Bu sefer, milyon fark olacak!

(nevzatcaglartufekci@gmail.com)