TÜRKÜ ÖLDÜRÜNÜZ, KANI HELALDİR BABAN OLSA DA

N/A 05/10/2018 - 08:20:13

       Arap'ların türk'lerle ilk karşılaşmaları, halife ömer zamanında olduğu rivayet edilir.
645 yılında islam ordularının, iran'da sasani'leri yenmelerinden sonra kafkaslar bölgesinde araplar; horasan, mavera-ün nehir ve toharistan bölgelerinde hazar türk'leri ve türgeş türk'leri ile karşılaştılar.
652 yılında halife   Hz. osman zamanında ise hazar türk'leri ile arap'lar arasında ilk kez türk-arap savaşları başladı.
        Halife osman emrindeki arap orduları, hazar türk'lerinin topraklarına girip derbent'i alarak başşehir olan belencer'e dayandılar.
         Halife Hz. ali döneminde sükûnet vardı. savaş olmadı.
         
         Emevi'lerin 661 yılında halifeliği ele geçirmelerinden sonra,
arap'ların türk ülkelerine doğru ilerleyişleri devam etti.
türk'ler ile arap'lar arasında en şiddetli mücadeleler ve savaşlar emevi'ler döneminde yaşandı.
mervan bin muhammed  Azerbaycan'a vali tayin edildi. Arap'lar en önemli başarılarını onun zamanında elde ettiler. Arap'lar, baş şehir belencer ve büyük şehir semender'i ve öteki hazar şehirlerini de ele geçirdiler.
Türkleri en dağınık ve birbirleriyle yardımlaşamaz durumda yakalayan acımasız emevi ordusu (ebu kuteybe komutasındaki) yakalayabildiği tüm türk' leri ya kılıçtan geçirdiler ya da her bir ağaca bir türk asarak öldürdüler.
ancak  karaylar - litvanya ya kaçtılar
Gagauz'lar (gökoğuzlar) ise  rusya'ya kaçabildiler
Bulgar türk'leri, macar türk'leri, ve öteki avrupa'lı türk'ler gibi avrupa'ya kaçabilenler hırıstiyan veya anadolu'ya kaçabilenler aleviler canlarını kurtardılar. asla   müslümalığı kabul  etmediler
genelde Araplara kızdıkları için karay türkleri gibi topluca musevi oldular ya da gittikleri toprakların dinini kabulllendiler.
yüzlerce yıl sonrasında çoğunlukla asimile oldular 
ama hala Türk olduklarını biliyorlar. turan toplantıları yapıyorlar. turan hususunda, Macar türk gençleri  öncüdür. Partileri jobbik hızla büyüyor ve şu an Anamuhalefet partisi konumundadır.
          Gagauz lar hâlâ türkçe konuşuyorlar; Türk olarak ayağa kalmak arzu ve İradelerini diri ve canlı tutuyorlar...
           Ayni dönemde orta asya'da göktürk'ler egemenliği hüküm sürmekteydi. birden fazla göktürk devleti vardı…
           Emevi'lerin genel valisi bağdat valisi haccac (zalim haccac) idi.
emevi'lerin horasan valisi Ubeydullah bin ziyad,
674 yılında ilk kez ceyhun nehrini geçerek mavera-ün nehirin önemli şehirlerinden buhara'yı kuşattı.
üç günde buhara'da pek çok göktürk öldürüldü. buhara'nın göktürk melikesi kabaç Hatun, ağır bir vergi ve daha ağır kabul edilemez şartlar karşılığında Ubeydullah bin ziyad ile anlaşma yaptı.
         Bu anlaşma sonucu olarak güney göktürk'ler emevi esaretini kabul ettiler.
güney göktürk gençleri, arap askeri oldular... arap'lar evli- bekâr istedikleri güney göktürk kadınlarını kendilerine cariye yaptılar. işe yaramayan öteki türk'leri de, boyunlarına damga vurup kendilerine köle yaptılar ve istedikleri göktürk'lüyü boyunlarına ip bağlayıp köle olarak alıp sattılar ve köle ticaretini yaptılar. ve bu esaret  tam 150 yıla yakın devam etti. hani türkler için, Türkler kılıçla müslüman oldu  derler ya keşke kılıçla müslüman olsaydık..öyle olmadı
esaret antlaşmasıyla kölelik yaparak, köle olarak alınıp satılarak,  göktürk kadınları araplara cariyelik yaparak müslüman  oldular..yani araplar türk'leri zorla müslümanlaştırdılar...
         Tarihte ilk defa bir millet (güney göktürk'ler), sözleşme ile esareti kabul etti. araplar, horasan valisi ebu kuteybe bin müslim zamanında bütün maveraün nehir'i ve batı türkistan'ı ele geçirdiler. Baykent, Buhara, Semerkant, ve Kaşgar gibi önemli türk şehirleri arap'lar tarafından yağmalandı ve pek çok türk öldürüldü. ebu kuteybe'nin ölümünden sonra arap'lar zayıflamaya başladılar.
göktürk'lerin batı kanadında yer alan türgeş türk'leri,  arap'ları çekilmeye zorlamış ve bu mücadele güney göktürk'lerin yıkılmasına kadar devam etmiştir (745). güney göktürk hâkimiyetinin sona ermesiyle türk toprakları doğudan çin'liler, batıdan arap'ların ilerlemesine maruz kalmıştır. bu dönemde mavera-ün nehir (ırmağın öte yakası) bölgesinin savunmasını, türgeş'lerin yerini alan karluk Türk'leri üstlenmiştir. ancak bu mücadeleler 763 yılına kadar devam etmiştir.
763 yılında emevi'ler yıkılıyor ama güney göktürk'ler öylesine kötürüm edilmişler ki, öylesine köle yapılmışlar, ümmetleştirilmişler ki asla ayağa kalkamıyorlar. korkudan kıpırdayamıyorlar.
           Emevi'lerin yerine, 763 de abbasiler kuruluyor ve abbasi devlet kararı alıp türk'lere kademeli olarak  iyi davranmak  kararı alıyorlar. devlet kararlarını göktürklere anlaşma ile resmen bildiriyorlar. 800 yılları civarında fırsat bulan göktürk'ler daha batıya, anadolu'ya doğru kaçıp kurtuluyorlar. Türkü öldür. baban olsa da ” sözü kime aittir?
            Arap komutan  (Ebu kuteybe'nin ) şu sözü meşhurdur. üç kelimelik ömrüm kalsa (uktülühü -uktülühü uktülühü).derim. (hepsini öldürün hepsini öldürün hepsini öldürün) ve gerçekten de hepsini öldürdüler.
bu, 645 yılından 800 yıllarına kadar süren türk ve arap savaşlarının en önemli noktaları ve sonuçları;
* 100.000 üzerinde türk katledilmiştir.
* 50.000 üzerinde türk genci köle ve cariye yapılmıştır.
* şehirler yağmalanmış,  ganimet  diye halkın her şeyi talan edilmiştir.
* tüm zenginlikler, tarihi eserler yok edilmiş, yakılmış, yıkılmıştır.
       Ddünyanın en büyük katliamlarından biri olan talkan katliamı nda 40.000 bin kadar türkün kafaları kesilerek 4 fersah (yak. 24 km) yol boyunca ağaçlarda sallandırılmıştır. (tarihte böyle bir vahşetin örneği çok azdır.)
 aynı şekilde  curcan katliamı'nda  da esir alınan yaklaşık 40.000 türk'ün nehir kenarında kafaları kesilmiş, nehrin suyu kıpkızıl olmuş, cesetler yine ağaçlarda sallandırılmıştır. teslim olursanız canınız bağışlanacak  sözü hiç bir zaman tutulmamış,  şeriat söz tanımaz  denilerek kadın-erkek kılıçtan geçirilmiştir.
araplar tarihte yaşadıkları bu en büyük yağma ve talandan çok büyük servet elde etmişlerdir.
           Türkler böyle bir vahşet ve mezalimi çinlilerden dahi görmemişlerdir.
 bu tarihi gerçekler "aman islâma leke gelmesin, ıslâm etkilenmesin" düşüncesiyle gizlenmekte, şimdiye kadar hiç söz  edilmemektedir.
Tarihten kısa not sunmak istedik saygılarımla