Seydikemer'de hazine adına kayıtlı 1 adet taşınmaz satılacak

Yarımada Gazetesi 14/09/2021 - 09:49:40 Bu haber 104 kere okundu
Seydikemer'de hazine adına kayıtlı 1 adet taşınmaz satılacak

Seydikemer sınırları içinde bulunan yukarıda tapu kayıt bilgileri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Seydikemer Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürünün Odasında yukarıda belirtilen gün ve saatte toplanacak komisyon tarafından yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilana göre; 

  1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
  1. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
  2. Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,
  3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport örneklerini vermeleri, (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
  4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler veya dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
  5. Geçici teminat mektuplarının 2886 sayılı Kanunun 26. ve 27.Maddelerine göre düzenlenmesi, süresiz olması ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de teminat mektubunda gösterilmesi zorunludur.
  6. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl ya da noter tasdikli olması gerekmektedir.)

Detaylı bilgi için; https://www.ilan.gov.tr/ilan/842429/emlak/arsa/seydikemerde-hazine-adina-kayitli-1-adet-tasinmaz-satilacaktir tıklayınız.....

 

Yorum