Mülkiyeti Hazine'ye ait beş adet taşınmazın satış ihalesi yapılacak

Yarımada Gazetesi 13/10/2021 - 09:50:50 Bu haber 148 kere okundu
Mülkiyeti Hazine'ye ait beş adet taşınmazın satış ihalesi yapılacak

Muğla İli, Dalaman İlçesinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile Dalaman Milli Emlak Şefliği Milli Emlak Müdür Yardımcısı Makam odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilana göre; İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

   a) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi, (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler veya dışarıdaki yerleşik ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz esas alınır)

   b) Yasal yerleşim yeri gösterir belgeyi, tebligat için Türkiye’de adreslerini gösterir belgeyi,

   c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nufüs cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport örneklerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

   d) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi, Özel Hukuk Tüzel kişiler adına katılacaklar yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2021 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır.(Komisyona verilecek olan belgeler asıl ya da noter tasdikli olması gerekmektedir.)

Detaylı bilgi için; https://www.ilan.gov.tr/ilan/863456/emlak/arsa/mulkiyeti-hazineye-ait-bes-adet-tasinmazin-satis-ihalesi-yapilacaktir tıklayınız....

 

Yorum